รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ

[1] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

[2] ฝ่ายบริหารฯ

[3] ฝ่ายยุทธศาสตร์

[4] ฝ่ายอนามัย

[5] ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

[6] ฝ่ายสุขภาพจิต

[7] ฝ่ายสนับสนุนบริการ

[8] รายงาน 506

[9] รายงาน21แฟ้ม

[-] รายงานเดือน

[-] รายงานประกันสังคม

[-] โปรแกรมและตัวupdate

[-] วาระการประชุมประจำเดือน

[-] สรุปบ้นทึกการประชุม

[-] ผลงานPep Smear

[-] ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

[-] ฝ่ายโรคไม่ติดต่อ

[-] ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

[-] ฝ่ายแพทย์แผนไทย

[-] ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

สมาคมหมออนามัยจังหวัดอุบลราชธานี

[-] หนังสือหมออนามัย

[-] หนังสือราชการ ประกาศอื่นๆ

[-] ติดต่อเรา

รวมหนังสือเวียน

[-] หนังสือเวียนทุกหน่วยงาน

หมวดหมู่ทั่วไป

[-] General Discussion

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version