แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - suphit

หน้า: [1]
1
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
             ขอส่งแบบฟอร์มการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ปี 2563 ขอความร่วมมือส่งให้กลุ่มงานบริหาร ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

2
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          ขอส่งแบบบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563...... เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดทำบันทึกฯ ตามแบบฟอร์มนี้ ส่งให้ สสอ.ม่วงสามสิบ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

3
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        ขอส่ง สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 38424/2543 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมมาณ 2563

4
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
             ขอส่งแนวทาง/แบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท รายละเอียดตามเอการที่แนบ (แก้ไข 21 05 2563)
             Form มี 2 Form >> 1) Form ตามระเบียบ ข้อ 21
                                         2) Form ตามระเบียบ ข้อ 22
             การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละครั้ง ต้องทำ ทั้ง 2 Form

5
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน
            การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เอกสารประกอบด้วย
                     1)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                     2)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
                     3)   สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
             รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

6
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
              พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
             เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ


7
ฝ่ายบริหารฯ / FORM_ฉ11_2563_การนับระยะเวลา
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2020, 10:52:26 am »
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
             แบบฟอร์มการเบิก ฉ 11  เริ่มใช้ ปีงบประมาณ 2563
             แนวทางการเบิก - จ่าย
                        1) จัดทำเอกสาร การเบิกจ่าย รายเดือน  สามารถทำขออนุมัติเบิกจ่าย ฉบับเดียวได้(แต่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต้องแยกรายเดือน)
                        2) กรณี ผอ.รพ.สต.ทำเอกสารเบิกจ่ายรวมกับเจ้าหน้าที่ >> ผอ.รพ.สต.อนุมัติเบิก-จ่าย >>ผู้ตรวจสอบ คือ ผอ.รพ.สต.
                               >> ผู้รับรอง คือสาธารณสุขอำเภอ
                         3) กรณี ผอ.รพ.สต.ทำเอกสารเบิกจ่ายแยกจาก จนท. ส่งให้ สาธารณสุขอำเภออนุมัติ...ตามนโยบายท่านนายแพทย์สาธารณสุข
                           "ผู้ตรวจสอบ" >>  เป็นเจ้าหน้าที่ ระดับ สสอ.>>ผู้รับรอง คือสาธารณสุขอำเภอ

8
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลงวันที่ 10 มกราคม 2563
     ****รายละเอียดตามประกาศที่แนบ******

9
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา
          1. ตำแหน่งพนักงานบริการ    ปฏิบัติงานที่   รพ.สต.ขมิ้นตำบลเหล่าบก        จำนวน 1 อัตรา    เงินเดือน  7,590.-บาท
          2. ตำแหน่งพนักงานบริการ     ปฏิบัติงานที่  รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย   จำนวน 1 อัตรา    เงินเดือน  7,590.-บาท
 การรับสมัคร  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่  23-27 ธันวาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ
  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
                (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรและระเบียนผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่   27   ธันวาคม 2562
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
                (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ                 
               (๔)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
               (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)
                   ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

11
ฝ่ายบริหารฯ / แผนการเงิน สสอ.ม่วงสามสิบ
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2019, 04:18:19 pm »
เรียน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ / หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้าฝ่าย
                ขอแจ้งแผนการเงิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบปี 2563

12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุการแพทย์ (Speculum) 3 รายการ

13
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฟอร์มคัดกรอองตรวจสุขภาพประชาชน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (35,100.-บาท)

14
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000.-บาท)

15
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ตามหนังสือกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.04/ว 308 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

16
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
            กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุก/ปลูกจิตสำนึก/ป้องกันปราบปราม และ สร้างเครือข่าย) เพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และปรับเปลี่ยนค่านิยม ฐานความคิดเชิงบวก (Mind set) ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดรกระทรวงสาธารณสุข  ให้การเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนราชการเป็นสำคัญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน เชิงรุก เรื่องมาตรการใช้รถราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักวงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

17
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
           ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 เพื่อถือปฏิบัติ   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

18
เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
            เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมยกระดับ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency : ITA ) มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีตั้งไว้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่ง
           1 ) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานสุจริตหน่วงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
            2) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
             เพื่อถือเป็นแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติ  หน้าที่ของบุคลากรในสังกัด
                                     ......รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ.............

19
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  แจ้งซักซ้อมความเข้าใจ  การอนุญาตให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา จึงขอส่งเกสารเพื่อเป็นแนวทางถือปฏิบัติ

20
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การจายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 จึงขอส่ง แนวทางการปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

21
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
           ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่ง ที่ 50880/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561 ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ และ รพ.สต. ....ซึ่งคณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 9 พฤศจิกายน 2561
        ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561”  จัดทำ 4 ชุด เพื่อส่ง
      1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต้นฉบับ)
      2. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (ต้นฉบับ)
      3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สำเนา)
      4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สำเนา)
       ขอส่งแบบฟอร์ม ตามเอกสารที่แนบ

22

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หน.ศสช.ม่วงสามสิบ
            ฝ่ายฯ ส่งโครงการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง แบบองค์รวม  ปี 2561  ซึ่งมีการดำเนินงานกิจกรรม CMU .......ซึ่ง รพ.สต. / ศสช. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก
 
            1)   รพ.สต.หนองแสง / บัวยาง  จัดกิจกรรมฯ รวม 2 แห่งๆละ  12 ครั้งๆละ 20 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25.-บาท
            2)   รพ.สต.หนองเมือง / สร้างมิ่ง /ขมิ้น / หนองขุ่น / ผักระย่าน้ำอ้อม / หนองสองห้อง / ไผ่ใหญ่ / หนองฮาง / ทุ่งมณี / หนองเหล่า / ดอนแดงใหญ่ / โพนแพง / นาดี / ยางเครือ / น้ำคำแดง / โนนขวาว จัดกิจกรรมฯ รวม 16  แห่งๆ ละ  6  ครั้งๆละ 40 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     คนละ 25.-บาท
            3)   รพ.สต.หนองหลัก / ยางสักกระโพหลุ่ม / หนองไข่นก /แสงไผ่ / พระโรจน์ / ศสช.ม่วงสามสิบ   จัดกิจกรรมฯ รวม 6 แห่งๆ ละ 12 ครั้งๆละ 40 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25.-บาท
             ให้ รพ.สต. / ศสช. พิมพ์ โครงการฯ ที่ Up ให้ และรับรองสำเนาประกอบหลักฐานการเบิกจ่าย ด้วยนะคะ
            4) เงิน งบ PP เครือข่ายฯ โอนไปที่ รพ.สต. วันที่ 24 กันยายน 2561 (เข้าเงินบำรุง รพ.สต.)

23
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หน.ศสช.ม่วงสามสิบ
        ขอส่ง แนวทางการดำเนินงาน พรอมแบบฟอร์มการส่งรายงาน การวัดความดันโลหิตที่บ้าน ในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน  >>>>ส่งรายงานเป็น File electronic ให้ฝ่ายฯ ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนนะคะ

24
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หน.ศสช.ม่วงสามสิบ
            ขอส่งแบบฟอร์มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วย  ที่มีการดำเนินงานในพื้นที่  ปี 2560    ส่งผลการดำเนินงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
       

25
ผลงานPep Smear / Form_ส่งตรวจ Pap Smear_2559
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2015, 04:14:10 pm »
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน Pap Smear ทุกท่าน
          ในการส่ง Pap Smear  ปี  2559  ขอความร่วมมือส่ง วัสดุ + เอกสารดังนี้
                    1. กระป๋องแช่ Slide  Alcohol 95 %
                    2. ใบส่งตรวจ  (สามารถ Print จากโปรแกรม Pap Regist)
                    3. แบบฟอร์ Excell ตามฟอร์มที่แนบ
                    4. ส่ง วัสดุ + เอกสาร ที่ฝ่ายฯ หลังจาก  ป้าย  ไม่เกิน 5 วัน
                                               ขอบคุณคะ....สุพิศ

26
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
            ตามมติที่ประชุม ในกาส่ง Lab ผป.เบาหวาน ความดันโลหิต ไปที่ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ กรณี ที่ ผป.ไม่มีประวัติการขึ้นทะเบียน  ขอความร่วมมือซักประวัติ ผป. ตามแบบฟอร์มที่แนบมา  ส่งให้ห้องบัตร ก่อนส่ง tube ให้ห้อง Lab นะค๊ะ

27
ผลงานPep Smear / FORM_PAPSMEAR
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2015, 02:04:00 pm »
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
         ขอส่ง แบบฟอร์ม ส่งตรวจ PAP SMEAR มาเพื่อใช้ในการนำส่ง Slide Pap Smear

28
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
      ส่งแบบฟอร์มตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน  มาเพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มในการดำเนินงานตรวจคัดกรองจอประสาทตา ในผู้ป่วยเบาหวาน****ขอความร่วมมือซักประวัติและวัด VA ผู้ป่วย  เตรียมไว้ก่อนเข้ารับการตรวจด้วยนะค๊ะ

หน้า: [1]