รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ => ฝ่ายบริหารฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: suphit ที่ ธันวาคม 05, 2018, 10:01:56 PM

หัวข้อ: ประกาศฯ เรื่องมาตรการใช้รถราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: suphit ที่ ธันวาคม 05, 2018, 10:01:56 PM
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
            กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุก/ปลูกจิตสำนึก/ป้องกันปราบปราม และ สร้างเครือข่าย) เพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และปรับเปลี่ยนค่านิยม ฐานความคิดเชิงบวก (Mind set) ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดรกระทรวงสาธารณสุข  ให้การเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนราชการเป็นสำคัญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน เชิงรุก เรื่องมาตรการใช้รถราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักวงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ