สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ  
 



ระบบงานออนไลน์สาธารณสุข
  รับส่งข้อมูล
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายโรคส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ
ฝ่ายสุขภาพจิต
ฝ่ายสนับสนุนบริการ
ฝ่ายเทคโนโลยี่และสารสนเทศ
ฝ่ายโรคไม่ติดต่อ
ฝ่ายแพทย์แผนไทย
รายงาน 506
วาระการประชุม
รายงานเดือน
อสม.นานาสาระ

หมู่บ้าน ตำบลจัดการ.

ค่าป่วยการ อสม.

อสม.ออนไลน์

อสค.

ผู้ดูแลระบบ 0895829544

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
   
 
 
นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
 
 

 
   
นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผช.สาธารณสุขอำเภอ
   
นางศิริลักษณ์ แข็งเขตการณ์
ส่งเสริมสุขภาพ
นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ
ยุทธศาสตร์

นางสุพิศ กี่ประเสริฐพงศ์
บริหาร

นายสุริยา ศรีลาศักดิ์
ควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.ธัญญารัตน์ กางแก้ว
สาธารณสุขมูลฐาน
น.ส.วันดี โสดาดวง
สุขภาพจิต

น.ส.จีรวรรณ หาดคำ
พัฒนาทรัพยากร

นางสาวสุภาพร บุญเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
น.ส.ละอองศรี สถาพร
ธุระการ

พนักงานทั่วไป

 

ท่านมีข้อแนะนำประการใดให้ติดต่อ webmaster ได้ที่ mail   mailto:gme00970@gmail.com หรือ 0895829544 หรือเข้าเยี่ยมชมที่นี้  สมุดเยี่ยมชม

---------------------------------------------- ขอบคุณที่ท่านเยี่ยมชม------------------------------------