นายสมัย พูลทอง (โทร 089-8456009)
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
นายธนศักดิ์ ธงศรี (โทร 081-2827642)
ผช.สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ


โครงสร้างองค์กร
 ผังโครงสร้าง
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่
ระบบงานเครือข่ายม่วงสามสิบ
ระบบสารบัญ


พยากรณ์อากาศวันนี้


อัตลักษณ์ขององค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ
ประกาศ/นโยบาย

 ประกาศการจัดซื้อจ้าง สสอ.ม่วงสามสิบ/ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล.
 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประกาศป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
 ระกาศเจตจำนงการบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2560
 ขอแจ้งแนวทางและขั้นตอนวิธีการจัดหา

สื่อ/หนังสั้น/วิดีทัศน์
เว็บไซต์ศูนย์ธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
ติดต่อ MAIL : ubon00322@gmail.com หรือโทร 045-489-033