Header image

“รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"


line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ยินดีต้อนสู่...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลิง

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมณี เป็นสถานบริการที่มีมาตรฐานด้านบริการ วิชาการ บริหารจัดการ โดยการประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน และมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการบริการวิชาการและการบริหาร
2. ประสานงานกับชุมชนเพื่อสร้างสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ
3. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมณี  ตั้งอยู่ ตำบลนาเลิง ห่างจาก   อำเภอม่วงสามสิบ  ประมาณ 15  กม.

ห่างจาก จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 45  กม.

มีอาณาเขตการปกครองติดต่อกับหมู่บ้านและตำบลต่างๆ ดังต่อไปนี้

   ทิศเหนือติดต่อ บ้านคำไฮน้อย  ตำบลไผ่ใหญ่ ,ตำบลยางโยภาพอำเภอม่วงสามสิบ

   ทิศใต้  ติดต่อ    ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ

   ทิศตะวันออก   ติดต่อ    ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ

   ทิศตะวันตก   ติดต่อ      อำเภอเขื่องใน อำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

 
 

 

 

แผนที่พอสังเขป