“รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"


line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ยินดีต้อนสู่...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮาง

วิสัยทัศน์

 

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
การบริการตามมาตรฐานการบริการระดับปฐมภูมิ

                                             ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

 

พันธกิจ

  1.  ดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ/รักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ รวมทั้งการป้องกันควบคุมโรคและ ฟื้นฟูสุขภาพ
  2. พัฒนาคุณภาพหน่วยงานตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน  PMQA และ PCA
  3. พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และ 5 ส.
  4. ประสานความร่วมมือองค์การปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน

 

เป้าประสงค์

 1.  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ได้มาตรฐานการบริการระดับปฐมภูมิ ครบทุกด้านมี 

        การบริหาร จัดการทรัพยากรได้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

 2.   ประชาชนในเขตรับผิดชอบเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

 3.  องค์การปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชน ให้ความร่วมมือ

      ในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน ทำให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า                                                                                                   

ข้อมูลทั่วไป

    อาณาเขต
        ทิศเหนือ              ติดต่อกับ      ตำบลนาเลิงและตำบลยางโยภาพ  อ.ม่วงสามสิบ
        ทิศใต้                   ติดต่อกับ      ตำบลหนองเหล่าและอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี
        ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ      ตำบลม่วงสามสิบและตำบลหนองเหล่า
        ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ       ตำบลนาเลิงและอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี

     ลักษณะภูมิประเทศ

               ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ  มีแม่น้ำสำคัญ 1 สาย  คือ  ลำเซบาย กั้นระหว่างอำเภอม่วงสามสิบกับอำเภอเขื่องใน    มีพื้นที่ทั้งหมด     30,360   ไร่   พื้นที่ทำกิน     25,348  ไร่ดังนี้

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1

บ้านหนองฮาง

50

108

84

192

2

บ้านดอนประทาย

104

259

253

512

3

บ้านนาดี

126

311

264

575

4

บ้านก่อฮาง

136

298

323

621

5

บ้านหหนองสุ่ม

125

311

294

605

6

บ้านหนองฮาง

76

164

147

311

7

บ้านนาไร่ใหญ่

110

282

248

530

8

บ้านเหล่าบาก

164

407

360

767

9

บ้านนาห่อม

120

283

260

543

 

รวม

1011

2327

2169

4496

 

 

   
 
 

สภาพเศรษฐกิจ

          อาชีพหลัก    คือ ทำนา

                   อาชีพรอง     คือ  ปลูกพริก รับจ้าง และค้าขาย  

การศึกษา

       จำนวนโรงเรียน       ประถมศึกษา                        4   แห่ง 

                    นักเรียนก่อนประถม  48  คน  นักเรียนประถมศึกษา    265  คน

                    มัธยมศึกษา ขยายโอกาส    1   แห่ง     นักเรียนมัธยมต้น     142  คน

                    ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน           3    แห่ง    เด็กก่อนวัยเรียน       108  คน  

ศาสนาและวัฒนธรรม

             ประชาชน  นับถือศาสนาพุทธ      วัด     7    แห่ง    สำนักสงฆ์       2   แห่ง พระสงฆ์      18      รูป     

ชมรมและกลุ่ม

           - ชมรมผู้สูงอายุ                                         9   ชมรม     จำนวนสมาชิก            573    

           - ชมรม สายใยรักแห่งครอบครัว                1   ชมรม      จำนวนสมาชิก          186     คน

           - ชมรม TO BE NUMBER ONE              13   ชมรม     จำนวนสมาชิก        1,064     คน 

           - ชมรม ออกกำลังกาย แอร์โรบิค                9   ชมรม     จำนวนสมาชิก           397    คน

           - กลุ่มทำขนม และ น้ำพริกแจ่วบอง              1  กลุ่ม     จำนวนสมาชิก            70      คน       

           - กลุ่มสตรีทำน้ำยาซักผ้า ,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาปรับผ้านุ่ม  1  กลุ่ม     จำนวนสมาชิก            27      คน

           - กลุ่มโรงสี     4  หมู่บ้าน  กลุ่มธนาคาร/ฉางข้าว  3   หมู่บ้าน

           - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   9  หมู่บ้าน และ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์     9  หมู่บ้าน

           -  กองทุนปุ๋ย   3  หมู่บ้าน    ร้านค้าชุมชน  5 หมู่บ้าน  กองทุน(เงินล้าน)        9  หมู่บ้าน

 ข้อมูลประชาสัมพันธ์

                หอกระจายข่าว                                                            จำนวน                    9           แห่ง

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน.                   จำนวน             9      แห่ง

 

 

แผนที่พอสังเขป