“รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"


line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ยินดีต้อนสู่...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างใหญ่

วิสัยทัศน์
รพ.สต.พระโรจน์ เป็นสถาบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ข่าวสารทันสมัย ร่วมใจชาวประชา  ถ้วนหน้าหลักประกัน

สร้างสรรค์พัฒน

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ

2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยอยู่เสมอ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. พัฒนาระบบสาธารณสุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรท้องถิ่น  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในชุมชน

 4. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพตามสิทธิทุกคน และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยความเสมอภาค

  5. มีการพัฒนาบริการ  องค์กร และวิชาการอย่างต่อเนื่อ

ข้อมูลทั่วไป
รพ.สต.พระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ด้วยทุนผูกพัน เมื่อ ปี  พ.ศ. 2504  โดยได้รับบริจาคที่ดิน และอาคาร จากนายพร  ทองคุณ  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารหลังใหม่  แต่เนื้อที่ตั้งไม่เพียงพอ จึงได้ย้ายมาก่อตั้ง  ณ  สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งพระครูศรีปัญญาภิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ทองเสน

ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดบ้านพระโรจน์ ได้บริจาคที่ดิน  จำนวน  2 ไร่ เศษ  ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  และได้เปิดดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน  สถานีอนามัยพระโรจน์  อยู่ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบประมาณ 11 กิโลเมตร  และห่างจากโรงพยาบาลม่วงสามสิบประมาณ  12  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  2 ไร่  รับผิดชอบหมู่บ้าน จำนวน  8 หมู่บ้าน 

ดังนี้

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

 

 

 

 

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองช้างน้อย

1

73

132

136

268

2

บ้านหนองเม็ก

2

243

369

406

775

3

บ้านไพบูลย์

3

91

143

155

298

4

บ้านหนองช้างใหญ่

4

71

110

131

241

5

บ้านพระโรจน์

5

201

266

285

551

6

บ้านหนองแสง

6

139

202

216

418

7

บ้านหนองช้างใต้

7

108

148

168

316

8

บ้านพระโรจน์

8

139

176

176

352

รวม

1043

1,546

1,673

3,219

 

 
 

 

 

แผนที่พอสังเขป